Predmet: Základné informácie k zmenám zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa týkajú zmlúv uzatváraných na diaľku (nákup cez internetové obchody)

Stiahnite si celú tlačovú správu vo formáte PDF

Národná rada Slovenskej republiky na svojej schôdzi dňa 23. marca 2014 schválila vyššie uvedený zákon, ktorým zároveň ruší pôvodný zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

Zákonom Slovenská republika transponovala Smernicu 83/2011/EÚ o právach spotrebiteľov ako i riešila niektoré problematické záležitosti napríklad povinnosti vrátenia tovaru spotrebiteľom. Zákon nadobúda účinnosť v častiach týkajúcich sa odstúpenia od zmluvy pri zmluvách uzavretých na diaľku od 13. júna 2014.

Zákon zavádza nové pojmy ktoré budú v ňom používané a ide napríklad o pojem „trvalý nosič“, ktorým chápe zákonodarca nielen údaje obsiahnuté v papierovej podobe ale i napríklad na CD, DVD alebo pevnom disku počítača, ktoré však musia byť pre spotrebiteľa čitateľné a reprodukovateľné z tohto média. Taktiež ako trvalý nosič je chápaný e-mail vrátane jeho obsahu. Za pevný nosič sa však nepovažuje webová stránka.

Taktiež v rámci definícií pojmov „spotrebiteľ“ ako aj „predávajúci“ zjednotili pojmy používané v pôvodnom zákon č. 108/2000 Z.z. so zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, a do tohto zákona boli tieto pojmy prevzaté predovšetkým z dôvodu ich zjednotenia v „spotrebiteľskom práve“ a sú odkazované na znenie zákona č. 250/2007 Z.z.

Vo všeobecnosti bola predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom na 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pričom spotrebiteľ buď v uvedenej lehote osobne doručí písomné odstúpenie od zmluvy alebo toto odstúpenie môže poslať aj prostredníctvom pošty, pričom je pre zachovanie lehoty potrebné písomné odstúpenie od zmluvy podať najneskôr v posledný deň na poštovú prepravu. Spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy môže využívať formulár ktorý mi doručí predávajúci a to buď písomnou formou – poštou / osobne alebo elektronicky, podľa pokynov konkrétneho predávajúceho. Je práve na predávajúcom aby si určil aké spôsobom odstúpenia od zmluvy bude akceptovať. V prípade ak predávajúci na svojej stránke zverejní formulár pre odstúpenie od zmluvy s možnosťou jeho vyplnenia a odoslania, je povinný po doručení potvrdiť jeho prijatie spotrebiteľovi.

Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy vrátiť peňažné plnenie spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, ako využil na platbu spotrebiteľ, ak sa nedohodnú inak, napríklad spotrebiteľ platil za tovar na dobierku no požaduje vrátenie peňazí na bankový účet. Predávajúci však nie je povinný vrátiť peniaze skôr ako mu je doručený tovar alebo dokým mu spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Predávajúci vráti spotrebiteľovi aj náklady za dopravu tovaru avšak iba vo výške najlacnejšieho bežného dopravného ponúkaného predávajúcim.

Prevádzkovatelia e-shopov sú zároveň povinní nazvať tlačidlo, ktoré slúži na odoslanie objednávky ako „objednávka s povinnosťou platby“. Toto tlačidlo je vlastne definitívnym odoslaním objednávky a spotrebiteľ vyhlasuje súhlas, že si je vedomý vzniku záväzku voči predávajúcemu. Zákonodarca týmto chce chrániť spotrebiteľov pred tzv. internetovými pascami, z ktorých neskôr vyplynula skutočnosť, že osobám, ktoré sa registrovali na rôznych internetových stránkach začali chodiť faktúry na úhradu za registráciu a sprístupnenie obsahu stránky. Pre e-shopy však tento zákon platí rovnako, nakoľko je uzatváraná zmluva na diaľku. Avšak spotrebitelia by sa v e-shopoch s takýmto tlačidlom pre definitívne odoslanie objednávky nemali obávať nakupovať, skôr je to dôkazom toho, že predávajúci zareagoval na zmeny legislatívy.

Prevádzkovatelia si taktiež už nemôžu účtovať vyššie poplatky za použitie platobného prostriedku vo vyššej výške ako sú skutočné náklady prevádzkovateľa e-shopu za zvolený typ platby.

V Tab. 1 uvádzame prehľad základných zmien v porovnaní s pôvodným zákonom k novému zneniu zákona. - viď príloha

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline