nakupujbezpecne.sk, s.r.o.

„CERTIFIKOVANÝ  INTERNETOVÝ  OBCHOD“

 

Pravidlá certifikácie

 

I.  Základné ustanovenia

Tieto Pravidlá certifikácie popisujú informácie a podmienky, ktoré musí internetový obchodník / dodávateľ / prevádzkovateľ zverejňovať a spĺňať pre udelenie certifikátu „Certifikovaný Internetový OBCHOD“ a aby mohol využívať ďalšie výhody plynúce z certifikácie. ktoré sú obsiahnuté v týchto Pravidlách certifikácie.

Spotrebiteľom (zákazníkom) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovary, výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb prostredníctvom internetového portálu prevádzkovateľa.

Pravidlá certifikácie je súhrn požiadaviek certifikačnej autority potrebných k udeleniu certifikátu ako aj postupy ktorými sa riadia zmluvné strany pri certifikácii.

Prevádzkovateľom sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať kúpnu zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku” prostredníctvom ním prevádzkovaného internetového portálu.

Obchodom / E-shopom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný prevádzkovateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej (jednej) internetovej doméne (url. adrese).

Certifikáciou sa rozumie činnosť, ktorou poskytujeme prevádzkovateľovi e-shopu ubezpečenie, že ním publikované podmienky a zákonné náležitosti sú v súlade so zákonom. Zároveň po splnení pravidiel je prevádzkovateľovi udelený  certifikát.

Auditom je činnosť pri certifikáciu pozostávajúca z kontroly súladu skutkového stavu e-shopu s Pravidlami certifikácie.

Certifikačnou autoritou sa rozumie právnická osoba, ktorá ma vytvorený súhrn Pravidiel certifikácie, v zmysle ktorých certifikuje e-shop. Právnym minimom Pravidiel certifikácie je platná legislatíva, ktorá je doplnená požiadavkami príslušných organizácií alebo aj samotnou Certifikačnou autoritou.

 

II.  Podmienky pre udelenie certifikátu

Aby bolo možné prevádzkovateľovi udeliť certifikát musí spĺňať nasledovné kritéria, ktoré sú uvedené v nasledovných odsekoch II. 1 až II. 7. Pre informácie uvedené v čl. II. 1, II.2, II.3. II.6, II.7 je povinný prevádzkovateľ zverejňovať na stránke neustále (pred nákupom, počas nákupu ako aj po skončení nákupu)

 

II. 1 Informácie o prevádzkovateľovi

Spotrebiteľ musí mať možnosť oboznámiť sa prostredníctvom zrozumiteľného odkazu, viditeľne umiestneného na internetovej stránke obchodu s týmito informáciami o prevádzkovateľovi:

1.1 úplné obchodné meno prevádzkovateľa (prevádzkovateľa e-shopu),

1.2 identifikačné číslo (IČO) prevádzkovateľa a v prípade, že je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), taktiež daňové identifikačné číslo (IČ DPH). Pokiaľ prevádzkovateľ nie je platcom DPH, je povinný túto skutočnosť uviesť na stránkach,

1.3 zápis prevádzkovateľ v obchodnom registri resp. živnostenskom registri, názov oddielu, číslo vložky a meno príslušného registrového súdu – alebo zápis na podobnej verejnej listine,

1.4 sídlo v prípade právnickej osoby alebo adresa miesta podnikania v prípade fyzickej osoby - podnikateľa,

1.5 kontaktná adresa alebo adresa prevádzkarne v prípade, ak miesto podnikania sa nezhoduje so sídlom alebo miestom podnikania,

1.6 meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu (zodpovedný vedúci) a kontaktná adresa elektronickej pošty alebo podobný kontakt,

1.7 kontaktné údaje určené pre komunikáciu so spotrebiteľmi, najmä telefónne číslo a e-mail, vrátane uvedenia prevádzkových hodín, počas ktorých je možné telefónnu linku využiť, a adresy elektronickej pošty, na ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje odpovedať na prijatú elektronickú poštu v lehote do 5 pracovných dní od jej obdržania. prevádzkovateľ sa zaväzuje, že komunikáciu so zákazníkmi bude prevádzkovať minimálne prostredníctvom telefónu a e-mailu,

1.8 číslo bankového účtu, v prípade možnosti platby prevodom peňazí na účet obchodníka alebo platby kartou,

1.9 názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa podlieha (predovšetkým I SOI).

 

II. 2 Informácie o tovare

Spotrebiteľ musí mať možnosť oboznámiť sa v obchode s týmito informáciami o tovare ponúkanom prevádzkovateľom:

2.1 názov tovaru, hlavné charakteristiky tovaru a služieb, prípadne ďalšie údaje podľa povahy výrobku potrebné k jeho jednoznačnej identifikácii, označenie „značky“ (väčšinou výrobcu – dovozcu),

2.2 pri textilných výrobkoch, s výnimkou tých výrobkov, ktoré podľa zvláštneho predpisu povinnosti označovania nepodliehajú, taktiež údaje o zložení materiálu,

2.3 pri obuvi, s výnimkou tých výrobkov, ktoré podľa zvláštneho predpisu povinnosti označovania nepodliehajú, tiež údaje o materiáloch použitých na ich hlavné časti,

2.4 cenu za tovar v EUR (€) vrátane DPH.

2.5 sadzbu, v akej hodnote je DPH účtované,

2.6 záručnú dobu, ktorá je na tovar poskytnutá alebo údaj o dátume minimálnej trvanlivosti, v prípade, že ide o potravinárske výrobky, poprípade údaj o dátume použiteľnosti, v prípade, že ide o potravinárske výrobky podliehajúce rýchlej skaze, v zmysle zvláštneho zákona. Pokiaľ sa vyššie uvedené údaje (napr. záručná doba) pre všetok tovar či jednotlivé skupiny tovarov zhodujú, môžu byť tieto lehoty súhrnne uvedené v nákupnom poriadku/všeobecných obchodných podmienkach. Spotrebiteľ však musí mať možnosť oboznámiť sa s dĺžkou poskytovanej záručnej doby pred objednaním tovaru.

2.7 dobu, počas ktorej zostáva akčná ponuka alebo akčná cena v platnosti, pokiaľ je táto doba rovnaká pre všetky tovary, môže byť uvedená súhrnne v nákupnom poriadku/všeobecných obchodných podmienkach.

2.8 informáciu o dodacej lehote. Pokiaľ je táto lehota rovnaká pre celé skupiny tovarov, môže byť uvedená súhrnne v nákupnom poriadku/všeobecných obchodných podmienkach.

 

II. 3 Informácie o procese objednania, dodacie podmienky

Spotrebiteľ musí mať možnosť oboznámiť s informáciami o spôsobe vykonania objednávky prostredníctvom e-shopu, hlavne s nákupným poriadkom / všeobecnými obchodnými / reklamačnými podmienkami - tieto informácie, musia byť jasné a zrozumiteľné, pričom musia obsahovať informácie o:

3.1  spôsobe dopravy tovaru a ceny za jednotlivé druhy dopravy v EUR vrátane DPH,

3.2  spôsobe zaplatenia tovaru a cenu v EUR účtovanú prevádzkovateľom k tovaru v prípade, že nie je súčasťou ceny uvádzanej pri doprave (napr. cenu za dobierku), vrátane DPH,

3.3 ďalšie poplatky spojené s realizáciou objednávky (napr. recyklačný či autorský poplatok ak nie je súčasťou ceny),

3.4 v prípade, že je účtované rozdielne dopravné/poštovné, napr. podľa výšky celej sumy nákupu alebo počte kupovaných kusov tovaru, jasný a zrozumiteľný prehľad týchto poplatkov,

3.5 lehote pre doručenie tovaru po zaslaní, ktoré deklarujú pre jednotlivé druhy doručení prepravné firmy alebo pošta,

3.6 nákladoch na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou alebo nie je nulová,

3.7 pravidlách pre poskytovanie zliav alebo bonusov, v prípade že ich prevádzkovateľ ponúka,

3.8 lehote a spôsobe prevzatia daňového dokladu, záručného listu a podobných dokladov spotrebiteľom,

3.9 spôsobe ďalšej komunikácie so spotrebiteľmi po odoslaní objednávky,

3.10 informácie o práve odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia pri takom tovare, kde to zákon umožňuje,

3.11 spôsobe stornovania objednávky spotrebiteľom v zákonom stanovených prípadoch,

3.12 postupe prevádzkovateľa v prípade, keď zistí, že nie je schopný dodať tovar alebo že je schopný realizovať objednávku len čiastočne,

3.13 spôsobe a lehotu vrátenia peňazí v prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom alebo odstúpenia od zmluvy po dohovore s prevádzkovateľom v prípade uvedenom vyššie, ak spotrebiteľ zaplatil vopred.

 

II. 4 Proces objednávky

Spotrebiteľ musí mať možnosť pred odoslaním objednávky prezrieť si zoznam tovaru (s uvedením jeho ceny), ktorý má vybraný v „nákupnom košíku“. Na tomto mieste alebo v ďalšom kroku procesu zostavovania objednávky musí byť tiež oboznámený so spôsobom dodania a platby (prípadne s možnosťou tieto položky si vybrať a meniť). Ďalej musí byť oboznámený s poplatkami za dodanie, prípadne ďalšími účtovanými poplatkami pre konkrétny nákup.

 

Celý proces nákupu musí byť zostavený tak, aby spotrebiteľ pred okamihom, keď je vyzvaný ku schváleniu / odoslaniu / potvrdeniu objednávky vedel, koľko bude celková cena objednávky, teda tovaru vrátane všetkých ďalších poplatkov a DPH.

 

Jednoduché kliknutie na produkt nesmie ani pri rýchlych nákupoch bez ukladania tovaru do košíka znamenať objednávku. Potvrdenie objednávky zákazníkom sa musí vykonať minimálne dvoma po sebe nasledujúcimi operáciami. Pričom tlačidlo pre odoslanie objednávke musí vyjadrovať jednoznačnú formuláciu spotrebiteľa zaplatiť za objednaný tovar.

 

II. 5 Potvrdenie objednávky prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ musí spotrebiteľovi potvrdiť prijatie odoslanej objednávky. Potvrdenie objednávky, ktorú prevádzkovateľ zašle spotrebiteľovi (napríklad elektronickou poštou, táto skutočnosť, ako bude prijatá objednávka potvrdzovaná musí byť uvedená vo všeobecných obchodných podmienkach), musí obsahovať:

5.1 identifikáciu prevádzkovateľa resp. dodávateľa,

5.2 identifikáciu spotrebiteľa,

5.3 jedinečné identifikačné číslo objednávky,

5.4 dátum uskutočnenia objednávky (možno považovať i čas zaslania e-mailu s objednávkou na e-mail zákazníka),

5.5 názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú cenu tovaru, celkovú cenu tovaru,

5.6 spôsoby dopravy a platby, ktoré si spotrebiteľ vybral,

5.7 cenu dopravy/doručenia (vrátane uvedenia typu) a ďalších účtovaných poplatkov,

5.8 celkovú cenu objednávky, ktorú spotrebiteľ zaplatí,

5.9 informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený k preprave alebo k odoslaniu, tlačidlo ktorým spotrebiteľ odošle objednávku, musí obsahovať údaje, ktorých cieľom je uvedomenie si spotrebiteľa povinnosť zaplatiť za objednaný tovar.

 

Pri zmene nákupného poriadku/všeobecných obchodných podmienok musia mať spotrebitelia možnosť prístupu k všeobecným obchodným podmienkam, ktoré platili v okamihu ich objednávky. Po potvrdení objednávky nemá prevádzkovateľ právo zmeniť zákazníkovi potvrdenú cenu.

 

II. 6 Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za škodu

Spotrebiteľ musí mať možnosť kedykoľvek oboznámiť sa na stránkach obchodu s týmito informáciami o poskytovaných záručných dobách a riešení reklamácií:

6.1 skutočnosťou, že záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim,

6.2 informáciou, kde sa nachádzajú servisné miesta a kto zaisťuje záručný a pozáručný servis tovaru.

 

Súčasťou dostupných informácií na stránkach obchodu musí byť Reklamačný poriadok, informujúci najmä o:

6.3 kontaktných údajoch pre vybavovanie reklamácií, v tom prípade ak sú tieto údaje odlišné od kontaktných údajoch o        prevádzkovateľa, uvedených podľa čl. 1 týchto pravidiel. Odporúčanie: Pokiaľ reklamácie vybavuje priamo prevádzkovateľ, stačí uviesť, že reklamácie sú vybavované na adrese prevádzkovateľa,

6.4 spôsobe, akým má spotrebiteľ reklamáciu uplatňovať,

6.5 mieste, kam sa reklamovaný tovar dopravuje,

6.6 spôsobe a lehote, v ktorej bude spotrebiteľovi, ktorý uplatnil reklamáciu, dodaný reklamačný protokol,

6.7 akým spôsobom prevádzkovateľ oznámi spotrebiteľovi vybavenie reklamácie a zároveň informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

 

II. 7 Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Prevádzkovateľ musí v obchode uviesť nasledujúce informácie, vzťahujúce sa k ochrane osobných údajov, a to prostredníctvom zrozumiteľného odkazu, viditeľne umiesteného na stránkach obchodu, označeného napríklad ako “Ochrana osobných údajov”. Spotrebiteľ musí mať možnosť zoznámiť sa kedykoľvek (skôr ako začne vykonávať nákup, v priebehu nákupu ako aj po uzavretí zmluvy) na stránkach obchodu s týmito informáciami:

7.1 Informáciu, ktoré osobné údaje o spotrebiteľovi bude prevádzkovateľ zhromažďovať, ako dlho a k akým účelom,

V prípade, že prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, potom musí spotrebiteľa informovať taktiež o tom:

7.2 ako bude s týmito údajmi nakladať a ktorú časť, komu a za akým účelom bude odovzdávať,

7.3 akým spôsobom môže spotrebiteľ tieto údaje meniť a kontrolovať a všetky informácie o právach dotknutej osoby,

7.4 v prípade noviniek, musí spotrebiteľ vykonať „aktívny“ súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

III. Práva a povinnosti certifikačnej autority

III.1 Certifikačná autorita je povinná odpovedať na každú prijatú Žiadosť o certifikáciu do 10 pracovných dní od jej prijatia.

III.2 Certifikačná autorita musí svedomito a v zmysle týchto pravidiel vykonať certifikačný audit e-shopu. O výsledku auditu, prípadne o zistených nedostatkoch informuje prevádzkovateľa e-shopu. O výsledku informuje do 30 dní od pokynu prevádzkovateľa, pokiaľ riadne uhradil zálohovú faktúru a vyjadril sa autorite k postupu. V prípade neuhradenia faktúry, má právo mu výsledok certifikácie odoslať až v deň pripísania úhrady v prospech účtu certifikačnej autority. V prípade vlastnej iniciatívy certifikačnej autority na výkon certifikácie je lehota na jej zaslanie 60 dní.

III.3 Musí zaslať certifikát do 30 dní odo dňa udelenia certifikátu „Certifikovaný Internetový OBCHOD“ spolu s prináležiacou dokumentáciou (zúčtovaná faktúra, Pravidlá certifikácie,) prevádzkovateľovi.

III.4 Je povinná uverejniť a viesť zoznam certifikovaných e-shopov na internetovej stránke www.nakupujbezpecne.sk a zároveň túto stránku prevádzkovať počas platnosti certifikátov.

III.5 Má právo zrušiť certifikáciu v prípade si nesplnenia informačných povinností prevádzkovateľa po 2 pracovných dňoch od vyzvania na nápravu, bez nároku vrátenia zaplateného poplatku resp. jeho časti, pričom o tom spíše protokol a umožní sa prevádzkovateľovi sa k nemu vyjadriť.

III.6 Má právo zrušiť certifikáciu v prípade, že boli zjavne preukázané problémy pri jednaniach so zákazníkom, bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku resp. jeho časti, , pričom o tom spíše protokol a umožní sa prevádzkovateľovi sa k nemu vyjadriť.

III.7 Má právo uskutočniť kontrolný - fiktívny nákup, s uvedeným súkromného mena neznámej osoby. Týmto auditom kontroluje  spôsob komunikácie prevádzkovateľa a iné podmienky v zmysle interného protokolu. Kontrolný nákup je súčasťou internej dokumentácie, a certifikačná autorita je povinná do 30 minút od času jeho vykonania telefonicky alebo mailom upovedomiť prevádzkovateľa, že nimi potvrdená objednávka bola súčasťou certifikačného procesu a žiadať o jej stornovanie. Tento fiktívny nákup má právo opakovať niekoľkokrát ročne, ale vhodným spôsobom aby nevznikali prevádzkovateľovi zbytočne náklady.

III.8 Má právo vykonávať kontroly e-shopu kedykoľvek v zmysle týchto podmienok počas doby platnosti certifikátu.

III.9 Má právo viesť si internú databázu a spracovávať ju len pre interné účely na základe dobrovoľne poskytnutých informácií od prevádzkovateľov, predovšetkým na základe Žiadosti o certifikáciu v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo a to za účelom komunikácie so zástupcov prevádzkovateľa, ktorý bol uvedený v žiadosti o certifikáciu. .

III.10 Má povinnosť informovať prevádzkovateľa e-shopu o legislatívnych zmenách po dobu platnosti certifikátu prostredníctvom e-mailov.

III.11 Prevádzkovateľ udelením certifikátu a certifikačnou správou udeľuje súhlas prevádzkovateľovi využívať počas platnosti certifikátu logo nim vydané a vytvorené. Používané logá sú ustanovené podľa osobitného predpisu (tlačovej správy).

III.12 Zverejňuje klientom široké spektrum dokumentov súvisiacim s podnikaním, ktoré certifikačná autorita vytvorila.

III.13 Certifikačná autorita je povinná do 30 dní od úhrady faktúry zaslať prevádzkovateľovi vyjadrenie k prebehnutej certifikácii alebo požadovať od prevádzkovateľa informáciu k certifikácii. V prípade nesplnenia čo i len jedného bodu Pravidiel certifikácie je prevádzkovateľ vyzvaný k zjednaniu nápravy, pričom certifikačná autorita čaká na pokyn od prevádzkovateľa na vykonanie opakovanej certifikácie, alebo na odpoveď na požadovanú informáciu k certifikácii, pričom vtedy lehoty sa nepočítajú. Po pokyne prevádzkovateľa je certifikačná autorita povinná do 30 dní vykonať certifikáciu a zaslať jej výsledok prevádzkovateľovi e-mailom.

III.14 Certifikačná autorita je oprávnená ukončiť certifikáciu bez udelenia certifikátu ak sú splnené minimálne dve z podmienok:

  • internetová stránka prevádzkovateľa nefunguje;
  • prevádzkovateľ nekomunikoval s certifikačnou autoritou dlhšie ako 90 dní;
  • prevádzkovateľ ani po opakovaných výzvach (minimálne dvoch) neodstránil nedostatky, ktoré mu zaslala certifikačná autorita,
  • prevádzkovateľ ani v náhradnej lehote neuhradil poplatok za certifikáciu resp. jeho predĺženie.

III.15 Certifikačná autorita je oprávnená nepredĺžiť platnosť certifikátu ak prevádzkovateľ ani po dvoch výzvach neodstránil nedostatky a to bez možnosti vrátenia peňažných prostriedkov alebo v prípade ak prevádzkovateľ neuhradil poplatok certifikačnej autorite.

III.16 Certifikačná autorita ma právo dočasne pozastaviť zverejňovanie e-shopu v zozname certifikovaných e-shopov, v prípadoch ak je certifikát v procese predlžovania a prevádzkovateľ ani po druhej výzve neodstránil alebo neupravil zistené nedostatky, ktoré mu boli e-mailom doručené alebo neuhradil faktúru za predĺženie platnosti certifikátu.

III. 17  Certifikačná autorita zverejňuje v Zozname certifikovaných e-shopov aj e-shopy s ktorými komunikuje v rámci predlžovania platnosti certifikátu, pričom môže dočasne pozastaviť zobrazovanie e-shopu ak aj napriek výzve prevádzkovateľ neodstránil zistené nedostatky, pričom mu poskytla minimálne 24 hodinovú lehotu na odstránenie. Po oznámení o odstránení nedostatkov, certifikačná autorita do 30 dní vykoná kontrolu a obnoví zobrazovanie v Zozname certifikovaných e-shopov.

III.18 Certifikačná autorita zároveň pre účely doručovania považuje e-mailovú komunikáciu za právne záväznú, a výsledky certifikácie zasiela výhradne e-mailom. Pričom správa je doručená tretím dňom odo dňa jej odoslania bez ohľadu na skutočnosť, či ju prijímateľ prečítal alebo nie.

 

IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

IV.1 Prevádzkovateľ je povinný riadiť svoj obchod v zmysle platnej legislatívy a týchto Pravidiel certifikácie pokiaľ mu bol vydaný Certifikát internetového obchodu.

IV.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že si bude ctiť zákazníkov, a nebude pri svojej činnosti používať nekalé praktiky očierňujúce konkrétneho konkurenta na trhu.

IV.3 Riadne a včas uhradiť svoj záväzok voči certifikačnej autorite na základe vykonaného certifikačného auditu alebo opakovaného certifikačného auditu v nasledujúcich rokoch.

IV.4 Prevádzkovateľ je povinný do 5 dní odo dňa skončenia platnosti Certifikátu odstrániť z internetovej stránky a zo všetkých dokumentoch, na ktorých používal logo nakupujbezpecne.sk, nakoľko prevádzkovateľ už nemá záujem ďalej byť certifikovaný. V prípade neodstránenia loga mu hrozí zmluvná pokuta zo strany certifikačnej autority vo výške 100 € (slovom jedensto eur) za každý mesiac v ktorom sa preukáže čo i len že v jeden deň v danom mesiaci používal na internetovej stránke logo.

IV.5 Má povinnosť uverejniť na úvodnej stránke logo nakupujbezpecne.sk s odkazom na zoznam certifikovaných e-shopov.

IV.6 Má právo na prístup k aktuálnym zneniam platnej legislatívy v oblasti podnikania prostredníctvom e-shopu.

IV.7 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od certifikácie iba v prípade, ak certifikačná autorita nevykoná certifikáciu podľa ods. III. 13 týchto pravidiel za predpokladu, že prevádzkovateľ nebol prihlásený v systéme certifikačnej autority na základe vygenerované prihlasovacieho mena a hesla, ktorý boli prevádzkovateľovi zaslané súbežne s potvrdením žiadosti o certifikáciu.

IV.8 Zástupca prevádzkovateľa je chápaná ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa poskytujú za účelom spracovania certifikácie a so spracúvané po skončení spolupráce ešte 2 roky. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónny kontakt.

 

V. Práva a povinnosti spotrebiteľa k certifikačnej autorite a certifikačnej autority k spotrebiteľovi

V.1 Spotrebiteľ má právo na prístup k platnej legislatíve prostredníctvom internetovej stránky www.nakupujbezpecne.sk vo verejnej časti.

V.2 Spotrebiteľ má právo na prístup k dokumentom a formulárom vydaných certifikačnou autoritou na vyššie uvedenej web stránke vo verejnej časti.

V.3 Spotrebiteľ ma právo zaslať podnet na prešetrenie podozrenia za neseriózny postup nami certifikovaného e-shopu. Spotrebiteľ môže zaslať i podnet na e-shop, ktorý nie je certifikovaný.

V.4 Certifikačná autorita je povinná sa podnetom zaoberať a o výsledku informovať spotrebiteľa, ktorý podnet podal ak bola uvedené meno a priezvisko podávateľa.

V.5 Certifikačná autorita si vedie zoznam podaných podnetov a zároveň poskytuje pomoc spotrebiteľom pri vymáhaní nárokov.

 

VI. Prechodné a záverečné ustanovenia

VI.1 Tieto pravidlá boli vytvorené v súlade s Kódexom Euro-Label, ktoré vydal EuroCommerce so sídlom v Bruseli, na základe odporúčania Európskej komisie, ďalej na základe platnej legislatívy týkajúcej sa prevádzkovania internetového predaja a taktiež doplnené na základe požiadaviek trhu.

VI.2 Žiadne z ustanovení obchodného poriadku/všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačného poriadku vydaného prevádzkovateľom (prevádzkovateľom e-shopu) nesmie byť v rozpore so zákonmi platnými v Slovenskej republike.

VI.3 Internetový obchod môže požiadať o certifikáciu od začiatku predaja pre spotrebiteľov.

VI.4 Platnosť udeleného certifikátu je časovo obmedzená na 1 rok (12 mesiacov) odo dňa udelenia certifikátu. Do 15 dní pred ukončením platnosti certifikátu bude držiteľ certifikátu informovaný o ukončení jeho platnosti a v prípade súhlasu držiteľa bude začatý proces obnovy certifikačného konania.

VI.5 Žiadosť o udelenie certifikátu nie je spoplatňovaná. Spoplatnená je samotná certifikácia.

VI.6 Certifikovaný internetový obchod nesie plnú zodpovednosť voči svojim zákazníkom za nedodržanie vyššie uvedených postupov, resp. porušenie povinností vyplývajúcich z týchto Pravidiel certifikácie.

VI.7 Vydaním nových pravidiel strácajú platnosť predchádzajúce vydania.

 

Tieto pravidlá sú v platnosti od: 25. mája 2018     

Verzia pravidiel: 1.8

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR