Zákony

Stiahnite si tento zákon v PDF

391/2015 Z. z.

Zákon

z 12. novembra 2015 

 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si tento zákon v PDF

102/2014 Z.z.

ZÁKON

z 25. marca 2014

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si tento zákon v PDF

250/2007 Z.z.

ZÁKON

z 9. mája 2007


o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Stiahnite si tento zákonník v PDF

40/1964 Zb.

Občiansky zákonník

z 26. februára 1964

Stiahnite si tento zákon v PDF

266/2005 Z.z.

ZÁKON

z 24. mája 2005

 

o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si túto vyhlášku v PDF

21/2012 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. januára 2012,

 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, 
o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej 
prepravy a o spôsobe reklamácie

Stiahnite si tento zákon v PDF

22/2004

Z Á K O N

z 3. decembra 2003

 

o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Stiahnite si tento zákon v PDF

122/2013 Z. z.

Zákon

z 30. apríla 2013

 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline