Stiahnite si tento zákon v PDF

22/2004

Z Á K O N

z 3. decembra 2003

 

o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Zmena: 160/2005 Z.z.

                102/2014 Z.z. s účinnosťou od 13. júna 2014

                373/2014 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2015

                170/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2019

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

 

Čl. I

 

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje

a) vzťahy medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom, ktoré vznikajú pri ich komunikácii na diaľku, počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou1) a spočívajú na elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní, vyhľadávaní alebo zhromažďovaní dát vrátane textu, zvuku a obrazu,

b) dohľad nad dodržiavaním zákona,

c) medzinárodnú spoluprácu v elektronickom obchode.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na služby informačnej spoločnosti, ktorých predmetom sú

a) dane a poplatky,2)

b) lotérie a iné podobné hry3) okrem spotrebiteľských hier a súťaží zameraných na podporu predaja tovaru alebo poskytovania služieb,

c) chránené osobné údaje v informačných systémoch,4)

d) služby notárov v rozsahu výkonu ich verejnej právomoci,5)

e) služby advokátov6) pri zastupovaní klienta v konaní pred súdmi,

f) úkony súdnych exekútorov,7)

g) dohody a konanie, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy o ochrane hospodárskej súťaže.8)

 

§ 2

Definície pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) službou informačnej spoločnosti služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou1) spravidla za úhradu na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti, najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty; službou informačnej spoločnosti nie sú rozhlasové a televízne vysielanie vrátane teletextu, hlasové telefonické služby, telefaxové služby a služby, ktorých obsah vylučuje ich poskytovanie na diaľku,

b) poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti (ďalej len „poskytovateľ služieb“) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania alebo na iné účely poskytuje služby informačnej spoločnosti; ak je poskytovateľ služieb podnikateľom,9) umiestnenie elektronických zariadení potrebných na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti nie je pre určenie sídla alebo miesta podnikania rozhodujúce,

c) príjemcom služieb informačnej spoločnosti (ďalej len „príjemca služieb“) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby informačnej spoločnosti, najmä vyhľadáva alebo poskytuje informácie; ak je príjemcom služieb fyzická osoba, ktorá využíva služby informačnej spoločnosti na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa,

d) komerčnou komunikáciou informácie o tovare, službe, podnikateľovi alebo o osobe, ktorá vykonáva povolanie alebo regulované povolanie podľa osobitného zákona,10) vrátane reklamy,11) ponuky a predaja tovaru okrem

1. informácií umožňujúcich priamy styk s poskytovateľom služieb prostredníctvom elektronického zariadenia, najmä o názve domény alebo o adrese elektronickej pošty; doménou sa rozumie symbolická adresa v elektronickej komunikačnej sieti,1)

2. informácií o tovare, službe, podnikateľovi9) alebo osobe, ktorá vykonáva povolanie alebo regulované povolanie podľa osobitného zákona,10) zostavených na iný účel ako na ich reklamu11) a poskytovaných bezodplatne,

e) koordinovanou oblasťou všeobecné a osobitné požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov služieb, najmä požiadavky na začatie podnikania, dodržiavanie podmienok podnikania, kvalitu služieb informačnej spoločnosti a zodpovednosť poskytovateľa služieb; do koordinovanej oblasti nepatria požiadavky vzťahujúce sa výlučne na tovar, podmienky jeho dodávky a na služby, ktoré sa neposkytujú elektronicky.

 

§ 3

Sloboda poskytovania služieb informačnej spoločnosti

(1) Služby informačnej spoločnosti môže poskytovať každá fyzická osoba a právnická osoba. Na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti nie je potrebné povolenie ani registrácia. Tým nie sú dotknuté povinnosti poskytovateľa služieb v koordinovanej oblasti.

(2) Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti možno obmedziť, ak poskytovateľ služieb porušuje povinnosti uložené osobitným predpisom na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku, verejného zdravia, životného prostredia a spotrebiteľa.11a)

(3) Odsek 1 sa vzťahuje aj na poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje služby informačnej spoločnosti z iného členského štátu.

(4) Poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje služby informačnej spoločnosti podľa odseku 3, sa posudzuje podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo. Poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje služby informačnej spoločnosti podľa odseku 3, sa vo veciach ochrany bezpečnosti štátu, verejného poriadku, verejného zdravia, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.11a)

(5) Súd alebo orgán príslušný podľa osobitných predpisov11a) na zabezpečenie plnenia povinností poskytovateľa služieb podľa odseku 2 vykoná primerané opatrenia, len ak

a) vyzval členský štát, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, aby prijal primerané opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie povinností poskytovateľa služieb uvedených v odseku 2, a

b) tento členský štát takéto opatrenia neprijal alebo prijaté opatrenia boli neprimerané tomuto účelu a

c) oznámil Európskej komisii (ďalej len „komisia") a členskému štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, svoj úmysel prijať primerané opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie povinností poskytovateľa služieb uvedených v odseku 2.

(6) Od povinností ustanovených v odseku 5 písm. a) až c) je súd alebo orgán príslušný podľa osobitných predpisov11a) na zabezpečenie plnenia povinností poskytovateľa služieb podľa odseku 2 oprávnený odchýliť sa len v naliehavých prípadoch. Povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu prijaté opatrenia komisii a členskému štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, spolu s uvedením dôvodov na prijatie týchto opatrení nie je týmto ustanovením dotknutá.

(7) Poskytovateľ služieb vykonávajúci regulované povolanie,10) ktorý je členom samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom,11b) môže vykonávať komerčnú komunikáciu, ktorej predmetom je výkon regulovaného povolania, ak je komerčná komunikácia v súlade s pravidlami vydanými samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorej je poskytovateľ služieb členom.

 

§ 4

Všeobecné informačné povinnosti

(1) Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:

a) názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu,

b) daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,12)

c) adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,

d) označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,

e) názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

(2) Pri komerčnej komunikácii osôb podľa § 3 ods. 7 musí poskytovateľ služieb príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť okrem údajov podľa odseku 1 aj názov a sídlo príslušnej samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom,11b) v ktorej je osoba vykonávajúca regulované povolanie10) zapísaná, jej akademický titul a členský štát nadobudnutia akademického titulu, odkaz na príslušné pravidlá výkonu povolania a poskytovania služieb ustanovené samosprávnou stavovskou organizáciou a spôsob trvalého prístupu k informáciám o príslušnej samosprávnej stavovskej organizácii.

(3) Informácie podľa odseku 1 a 2 musia byť príjemcovi služby ľahko a trvalo prístupné a rozlíšiteľné od komerčnej komunikácie.

(4) Ak poskytovateľ služieb uskutočňuje komerčnú komunikáciu v mene alebo na účet inej osoby, musí byť táto osoba identifikovaná.

(5) Ak je pri komerčnej komunikácii súčasťou ponuky tovaru a služieb osobitná ponuka, napríklad zľava, odmena, dar, spotrebiteľská hra alebo súťaž, musí byť od základnej ponuky pre príjemcu služieb rozlíšiteľná, a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej získanie alebo na účasť v nej, musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné. Na informácie o cene tovaru a služieb sa vzťahujú osobitné predpisy.13)

(6) Poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.

 

§ 5

Zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronických zariadení

(1) Na uzatváranie zmlúv prostredníctvom elektronických zariadení sa vzťahujú osobitné predpisy,14) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak sa vyžaduje, aby písomný právny úkon bol prezentovaný alebo uchovaný v origináli, elektronický dokument14a) túto požiadavku spĺňa, ak sú vytvorené podmienky jeho nezmeniteľnosti a spoľahlivosti od jeho prvého prezentovania v konečnej podobe a možno ho v tejto podobe vždy prezentovať osobe, ktorej je určený.

(3) Poskytovateľ služieb je povinný

a) príjemcovi služieb vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia zistiť a opraviť chyby jeho úkonov na elektronickom zariadení pred odoslaním objednávky,

b) príjemcu služieb pred odoslaním jeho objednávky jednoznačne a zrozumiteľne informovať o

1. úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy,

2. technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,

3. tom, či zmluva bude uložená u poskytovateľa služieb a či je príjemcovi služieb dostupná,

4. jazyku ponúkanom na uzatvorenie zmluvy.

(4) Informácie uvedené v odseku 3 písm. b) musia byť v štátnom jazyku.15)

(5) Poskytovateľ služieb je povinný príjemcu služieb informovať o

a) zmluvných lehotách a zmluvných podmienkach tak, aby si príjemca služieb mohol podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať,

b) osobitných spravovacích poriadkoch, ak sú na poskytovanie služby ustanovené.

(6) Poskytovateľ služieb je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení.

(7) Ak zmluvu prostredníctvom elektronických zariadení uzatvárajú medzi sebou podnikatelia,9) odseky 3 až 6 sa na nich vzťahujú, iba ak sa nedohodli inak.

(8) Prostredníctvom elektronických zariadení nemožno uzatvoriť zmluvu,

a) na ktorú je potrebné podľa osobitného predpisu rozhodnutie súdu, orgánu verejnej správy alebo notára,

b) o zabezpečení záväzkov;16) 

§ 6

Vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa služieb

(1) Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prenášané informácie, ak služby informačnej spoločnosti pozostávajú výlučne z prenosu informácií v elektronickej komunikačnej sieti1) alebo z poskytnutia prístupu do elektronickej komunikačnej siete,1) a poskytovateľ služieb

a) nedal podnet na prenos informácií,

b) nevybral príjemcu informácií,

c) nezostavil ani neupravil informácie.

(2) Prenosom informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo poskytnutím prístupu do elektronickej komunikačnej siete podľa odseku 1 sa rozumie aj automatické dočasné uloženie prenášaných informácií, ktoré slúži výlučne na vykonanie prenosu v elektronickej komunikačnej sieti, ak sa informácie v nej neukladajú dlhšie, ako je nevyhnutné na ich prenos.

(3) Poskytovateľ služieb nezodpovedá za automatické dočasné uloženie informácií výlučne na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším príjemcom služieb, ak poskytovateľ služieb

a) neupravuje informácie,

b) dodržiava podmienky prístupu k informáciám,

c) dodržiava pravidlá aktualizácie informácií spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v príslušnom odvetví,

d) nevyužíva technológie na nezákonné získavanie a používanie uložených informácií,

e) bez zbytočného odkladu zamedzí prístup k uloženým informáciám, alebo informácie odstráni potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené, alebo prístup k nim bol zamedzený, alebo súd alebo orgán dozoru nariadili ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim.

(4) Poskytovateľ služieb nezodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom služieb a uložené na jeho žiadosť do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií, ak poskytovateľ služieb nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb a na odstránenie protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu; za tieto informácie však zodpovedá, ak príjemca služieb koná podľa jeho pokynov.

(5) Ak poskytovateľ služieb poskytuje služby informačnej spoločnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4, nie je povinný sledovať informácie ani oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú. Ak sa však dozvie o protiprávnosti takých informácií, je povinný odstrániť ich z elektronickej komunikačnej siete1) alebo aspoň zamedziť k nim prístup; súd môže nariadiť poskytovateľovi služieb ich odstránenie z elektronickej komunikačnej siete aj vtedy, ak sa poskytovateľ služieb o ich protiprávnosti nedozvedel.

 

§ 7

Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu17) a Národná banka Slovenska v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov 17a) súvisiacej so službami informačnej spoločnosti, pričom sa postupuje podľa osobitného predpisu. 17b)

 

§ 8

Medzinárodná spolupráca v elektronickom obchode

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v medzinárodnej spolupráci v elektronickom obchode poskytuje pomoc a informácie

a) komisii a štátnym orgánom členských štátov, a to najmä prostredníctvom elektronických zariadení na určené kontaktné adresy,

b) poskytovateľom služieb a príjemcom služieb o právach a povinnostiach podľa tohto zákona, najmä o

1. zmluvných právach a povinnostiach, vybavovaní sťažností, reklamácií, uplatnení nárokov na náhradu škody a riešení sporov,

2. inštitúciách, združeniach alebo orgánoch verejnej správy, od ktorých môžu získať ďalšie informácie alebo pomoc.

(2) Slovenská obchodná inšpekcia a samosprávne stavovské organizácie sú kontaktným miestom pre príslušné orgány a stavovské organizácie uvedené v odseku 1 písm. b) druhom bode v iných členských štátoch.

 

§ 8a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

(1) Dohľad v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti začatý a neskončený Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dohľade nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.

(2)Konania v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.

 

§ 9

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

 

 

Čl. II – nezverejnené

 

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004. Zákon č. 160/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

 

 

 

Rudolf Schuster v. r.

 

Pavol Hrušovský v. r.

 

Mikuláš Dzurinda v. r.

 

 

 

 

Príloha k zákonu č. 22/2004 Z.z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2000).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 217, 5. 8. 1998).

 

 

 

 

1) § 4 zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších

predpisov.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení

neskorších predpisov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

9) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10) § 2 písm. b) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

11) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

11a) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení

neskorších predpisov, ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v

znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a

krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

č. 757/2004 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

11b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení

neskorších predpisov, zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových

zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona

č. 14/2004 Z. z., zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z.“.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej

národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri

podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška

Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.

14a) § 2 písm. c) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

16) § 544 až 558 Občianskeho zákonníka.

§ 299 až 323 Obchodného zákonníka.

17) § 2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

17a) § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17b) Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

Kompilované: 30. 4. 2019

Telefónny kontakt0944 111 530
KomunikáciaE-mail / online / telefón
PôsobenieNa celom území SR 

 

Uložiť
Cookies nastavenia
Používame súbory cookies na na zlepšienie vášho zážitku z našej stránky. Ak si neželáte ukladať tieto súbory môžete ich odmietnuť ale stránka sa Vám nemusí korektne zobrazovať.
Akceptovať všetky
Zamietnuť všetky
Analytics
Nástroj na meranie správania užívateľov a pochopenie čo návštevníkov zaujíma.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť